Site Chat

Ghi chú

bullet
Nick Name:
  CGI Chat room của khóa 6 KSCCĐC
bullet

phpMyChat

  Cần chọn 1 trong 3 rooms: Default, MyRoom1, Myroom2
bullet

Chat qua Trang Khóa 6 KSCCĐC ở MSN

  Cần nhớ MSN passport để sign-in, nếu gặp trở ngại xin MSN passport, liên lạc với Trực