Họp Khóa ngày 2-7-2005 tại Sài Gòn Nhỏ (Little Saigon), California

.

Trở về trang Hình Ảnh