Bờm Có Quạt Mo
Sáng tác: Nguyễn Nghị
Trình bầy: Ái Vân

Nghe lại qua giọng hát của Ý Lan

Hôm qua ra đứng vườn sau
gặp cô láng giềng tôi đùa đôi câu
Ðùa rằng
“Bờm có quạt mo mai đem cau trầu xin nàng làm dâu !”
Và đùa rằng
“Bờm có đàn trâu mai đem cau trầu qua nhà cưới em !”

Làm cô em gái thẹn thò
Bờm ơi, giữ lấy quạt mo
Bờm ơi, giữ lấy quạt mo
Bờm ơi, giữ lấy quạt mo
Bờm ơi, giữ lấy đàn trâu
Bờm ơi, giữ lấy đàn trâu
Là la la lá la la
Là la la lá la la
Là la la lá la la
Là la la lá là la

Mo cau làm cái quạt mo
Trầu cau anh đến xin nàng làm dâu
Mai anh dẫn đến đàn trâu
Trâu anh xin đổi, nàng dâu anh cầm

Hôm sau ra đứng vườn sau
gặp cô láng giềng tôi nhìn bâng khuâng

Nhìn nàng, thẹn chín tầng mây
Tình trong ra ngoài như chàng trâu ngoan
Mà nàng cười
Bờm tính tình vui
Tình trong ra ngoài giống chàng tân lang

Và cô em gái thẹn thò
Bờm cho em lấy quạt mo
Bờm cho em lấy quạt mo
Bờm cho em lấy quạt mo
Bờm ơi! em lấy quạt mo
Bờm ơi! em lấy quạt mo
Là la la lá la la
Là la la lá la la

Bờm cho em lấy quạt mo
Ðể em che nắng che mưa
Ðể em che nắng che mưa
Bờm ơi! Em lấy quạt mo
Là la la lá la la
Là la la lá la la

Và cô em gái thẹn thò
Bờm cho em giữ đàn trâu
Bờm ơi! Em giữ đàn trâu
Bờm ơi! Em giữ đàn trâu
Ðể ta nên sắc nên duyên
Là la la lá la la