Cánh Hồng Trung Quốc

Nhạc Trung Hoa, lời Việt và Hoa
Trình bày: Mạnh Đình và Thái Doanh Doanh