Đà Lạt Trăm Năm
Nhạc sĩ Nghiêu Minh sáng tác - Ca sĩ Khắc Dũng trình bầy