Duyên Nợ
Quang Minh & Hồng Đào & Tracy & Trung Tín trình bầy