Chúa Hài Đồng
Nhạc ngoại quốc, lời Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Hồ trình bầy
Lệ Hằng trình bầy