Lá Thư Trần Thế

Ca sĩ Duy Khánh và
Hương Lan trình bầy