Lo Gì
Nhạc sĩ: Đức Dũng - Ca sĩ: Khánh Hà


1. Cuộc đời bon chen giữa muôn con người. Cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi! Chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời; Chẳng dệt chẳng may, đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát xướng cùng hoa. Thấy lũ chim no, hoa kia đẹp hơn áo vua.
ĐK. Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo, lo gì? Lo gì mặc chi ăn uống chi?
Lo gì? Lo tìm, tìm vui công chính Cha, Lo gì? Lo tìm tìm cho ta nước Cha.
2. Ngày ngày cầu xin, giống xưa Cha dậy: "Hằng ngày đủ no" áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi! Biết quí cần lao nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc an vinh dự. Dự phần của Cha, tác sinh muôn loài. Thợ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa , Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài.
3. Việc nhỏ đừng khinh hãy luôn trung thành, để được ủy cho chức cao sang nhiều. Phụng sự vì Cha Thánh Lễ là đây, đám đất Chúa ban cho con người để vun tưới. Mệt mỏi của ta, hóa nên kinh cầu là làn hương thơm trước tôn nhan Ngài. Việc làm của ta khúc hát ngợi ca,
Hãy yêu mến Cha luôn tâm hồn luôn xác ta.