Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam
Hợp ca Hương Kinh trình bầy