Merry Christmas Darling
Nhạc ngọai quốc, lời Việt
Ca sĩ NiNi trình bầy