Mở Rộng Vòng Tay
Ca sĩ  Elvis Phương và Như Mai trình bầy