Mùa Đông Kỳ Diệu
Nhạc ngọai quốc, lời Việt
Ca sĩ Trung Kiên trình bầy