Những Bài Hát Dâng Mẹ Nhân Tháng Mân Côi
Nữ Vương Hòa Bình CĐ. Hương Kinh
Ave Maria Hoàng Oanh
Dâng Mẹ Hoàng Oanh
Mẹ Từ Bi Hoàng Oanh
Sao Biển Hoàng Oanh
Mẹ Đẹp Tươi Lệ Hằng
Xin Vâng Thu Huyền
Chuông Chiều Tuấn Vũ