TIN MỪNG THEO THÁNH GIO-AN

1:1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

1:2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

1:3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.

1:4 Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

1:5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

1:6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.

1:7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.

1:8 Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

1:9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.

1:10 Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.

1:11 Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

1:12 Còn những ai đón nhận,
tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV-XVI
XVII
XVIII-XIX
XX
XXI