TIN MỪNG THEO THÁNH LU CA

1:1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính,
có nhiều người đã ra công biên soạn bản tường thuật
những điều đã được thực hiện giữa chúng ta.

1:2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến
ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.

1:3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự,
thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài,

1:4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII