Vui Lên Sion
Ca sĩ Thy Thao, Thanh Ngân, Duy Vu và Hoàng Hanh trình bầy