Xuân Và Tuổi Trẻ
Nhạc La Hối, lời Thế Lữ  - ca sĩ Phương Thảo & Ngọc Lễ & hợp ca trình bầy