Chuyến đi cruise tại New Orleans, LA từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2013
gồm có Bê, Các, Ngoạn, Trực và anh Dục, k3ksccdc, anh Khoa, k9ksccdc và anh Thụ, k10ksccdc

.

Bích Thuận đang làm giấy tờ xuống cruise. Trực chụp.

 

Trở về trang Hình Ảnh