Họp mặt AHCC tại Austin, TX ngày 5-5-2013 và đi thăm San Antonio, Texas Capitol ngày 6-5-2013
gồm có anh chị AHCC tại Austin và các AHCC Bê, Dục, Thụ, Các và Khoa

.

 

Trở về trang Hình Ảnh