Thăm thầy cô Tăng và niên trưởng Trinh và Trang, họp mặt tại nhà Ngoạn và thăm thắng cảnh Lousisana
gồm có Bê, Các, Ngoạn, Trực và anh Dục, k3ksccdc, anh Khoa, k9ksccdc và anh Thụ, k10ksccdc

.

Trở về trang Hình Ảnh