Cùng một hoàn cảnh như Phục, chúng tôi từ Trường Ðại Học Khoa Học được tuyển chọn vào năm thứ hai Khóa 6 KSCCĐC vào năm 1964. Cùng nhập ngũ vào Trường Sĩ Quan Thủ Ðức, được chuyển về để dạy tại trường Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt và bạn Phục biệt phái về làm Trưởng Ty Công Chánh Kiến Tường. Bạn Phục là người được bổ nhậm Trưởng Ty sớm nhất của Khóa 6 KSCCĐC. Sau nãm 1975 bạn cũng là người tới Mỹ sớm, đi học lại và có công việc ổn định.  Trong gia đình bạn đã hoàn thành nhiệm vụ người cha là nuôi nấng dạy dỗ các con thành công tốt đẹp.  Đối với bạn bè, bạn Phục đã giúp đỡ những người tới Mỹ sau như tôi hôi nhập vào đời sống và xã hội Mỹ... Bạn Phục luôn luôn là người bạn tốt của Khóa 6 KSCCĐC. Chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ tới bạn. Xin Thiên Chúa Toàn Năng đón nhận linh hồn Ðôminicô vào cõi hằng sống. Amen

Nguyễn Đức Nhuận