Hình Ảnh Cũ
Những tấm ảnh khoảng 40 năm về trước cũ và đen trắng nhưng thật quí với chúng ta.
Xin các bạn sưu tập và gửi về để bỏ lại đây để cùng nhau san sẻ khi xem lại.
.

horizontal rule

Trở lại trang Hình Ảnh