Họp khóa ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 năm 2012 tại Cancun, Mexico
kỷ niệm 45 năm ra trường Cao Đẳng Công Chánh

gồm có Bê, Bình, Các, Ngoạn, Nhuận, Thành, Trực và thân hữu. Bạn Bảo và Thọ họp ăn uống kỷ niệm 45 năm ra trường.
.

horizontal rule

Hình chụp chung các anh chị Bê, Bình, anh Các, anh chị Ngoạn, Thành, Trực và anh Nhuận cùng Chị Dục và anh chị Thụ


Trở lại trang Hình Ảnh