Hình họp khóa năm 2004 tại Sài Gòn, Việt Nam
do các bạn ở VN chuyển và Trực scan lại

.

Trở lại Trang Hình Ảnh