Họp Khóa 6 KSCCĐC ngày 7-8 tháng 10 năm 2006
tại nhà của bạn Nguyễn Quang Bê, Sacramento, CA

.

Từ trái là bạn Thọ, Nhuận, HT Minh, Thành, Trực và Bê tại nhà bạn Bảo ở San Jose

Trở về Trang Hình Ảnh