Họp Khóa 6 KSCCĐC ngày 7-8 tháng 10 năm 2006
tại nhà của bạn Nguyễn Quang Bê, Sacramento, CA (tập 2 do Đinh Quang Bảo chụp)

.

Tại nhà Đinh Quang Bảo, San Jose

Trở về Trang Hình Ảnh