Họp khóa tháng 8 năm 2002 tại Modesto, CA
tại nhà bạn Định gồm có bạn Bảo, Bê, Định và Thọ
.

Trở lại trang Hình Ảnh