Họp mặt khóa ngày 21 tháng 6 năm 2003 tại Austin, TX
tại nhà bạn Trực gồm có Bê, Đức Hồ, Đức Quách, Ngọan, Thạch, Thọ và Trực
.

Trở lại trang Hình Ảnh