Hình họp mặt ngày 22 tháng 6 năm 2004 tại nhà bạn Thọ
Ở Pleasant, CA nhân dịp vợ chồng Thạch sang thăm

.

Trở về trang Hình Ảnh