Họp mặt mùa Đông ngày 27 tháng 12 năm 2003
tại nhà bạn Định tại Modesto, CA

.

Trở về trang Hình Ảnh