Họp mặt khóa năm 1997 tại Sài Gòn
gồm có các bạn Bình, Bốn, Đạt, Huấn, Nhân, Phượng, Sơn, Thân, Tiến, Trực, Vân và Út
.

Hàng đầu ngồi từ trái là Đạt, Thân, Huấn, Trực, Út và Bốn. Hàng đứng gồm Sơn, Vân, Bình, Nhân, Phượng và Tiến

Trở lại trang Hình Ảnh