Họp mặt AHCC năm 2002 tại San Diego, CA
Có các bạn Các, Phục, Tài, Thạch, Thành và Thọ Khóa 6 KSCC tham dự
.

Trở lại trang Hình Ảnh