Họp mặt mùa đông năm 2000 tại Modesto, CA
tại nhà bạn Định gồm có các bạn Bảo, Bê, Các, Định và Thọ
.

Trở lại trang Hình Ảnh