Khi Xưa Ta Bé - Bang Bang
Nhạc Bono, Sonny - lời Việt Phạm Duy - Ca sĩ Diễm Liên & Nguyên Khang trình bầy