Bến Thượng Hải - Tân Cổ
       Hương Lan và Chí Tâm Trình bầy