Bờ Bến Lạ
Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy - Trình bầy: Minh Tuyết