Còn Ta Với Nồng Nàn
Quốc Bảo sáng tác,  Quang Dũng trình bầy