Mây Xưa
::: Phú Quang sáng tác - Ý Lan trình bầy :::