Một Ngày Việt Nam
Nhạc Trúc Hồ, lời Trầm Tử Thiêng - Ban hợp ca ASIA trình bầy