Việt Nam Việt Nam
Nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác - Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi trình bầy
Festival Orchestra do nhạc sĩ Trần Chúc điều khiển