Hình vợ chồng bạn Quách Văn Đức sang thăm bạn bè cũ ở miền Nam Cali đầu tháng 12-05

.

Cuộc họp mặt tổ chức ngày 8-12-95 tại nhà hàng Seafood World gồm có vợ chồng QVĐc, HTMinh, NTBình, TThành, NĐNhun và bạn LATài (K6), ngoài ra còn có vợ chồng NT Minh (K5), AH Tâm, AH Tùng (K4)

Trở về Hình Ảnh